Netnapa.net

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป โดยคนไทยในเชค

วิธีขอวีซ่าเชงเก้นเชค 

 

สงวนลิขสิทธิ โดย WWW.NETNAPA.NET

Text by อำภา บัวบาว

 

 

 

เอกสารที่ทางOCT Travel Ltd. (www.netnapa.net) เตรียมให้ท่าน

 

1.แผนการณ์เดินทาง เส้นทางทัวร์ ซึ่งเป็นใบจองรถเช่าในตัว (เอกสารต้องปริ้นต์คนละชุด)

2.ใบจองโรงแรมทุกแห่ง (เอกสารต้องปริ้นต์คนละชุด)  

 

เอกสารที่ท่านต้องเตรียมเอง

 

1.ขอคิววีซ่าด้วยตัวท่านเอง : ควรรีบดำเนินการเรื่องจอคิววีซ่าแต่เนิ่นๆ หรือให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะช่วงเทศกาล จะแน่นมาก /สามารถสมัครวีซ่าเชคได้ 2 ช่องทาง คือ 1. จองคิวที่เว็บไซต์ของสถานทูตเชคและยื่นวีซ่าที่สถานทูตเชค  2. ขอคิววีซ่าและยื่นวีซ่าผ่านตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า VFS CZECH REPUBLIC 

 

2.ทำประกันการเดินทางรายบุคคลแบบ worldwide ให้ซื้อจำนวนวันครอบคลุมตั้งแต่วันที่บินออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่บินกลับถึงประเทศไทย  ให้ซื้อแบบมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างแดนจำนวน 2 ล้านบาท

 

ประกันการเดินทาง ทำได้ที่ 

(บอกว่า ทริปของ see you again หริ่นค่ะ)

Rattaporn CHANGPETCHPOL (Pookie)

AXA Insurance Thailand Direct & Alternative

23 rd Fl., Lumpini Tower 1168/67 Rama IV Rd. Sathorn - Bangkok, Thailand

Tel .: +66 2 118 8000 ext 8234.

Fax +66 2 679 8278

Mobile: +66 81 926 4010 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า หากยื่นที่สถานทูตเชคโดยตรง ท่านละ 60 ยูโร แต่ต้องเตรียมเป็นเงินบาท ควรเตรียมพอดี อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า / หากท่านยื่นวีซ่าผ่านตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า VFS จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมขอวีซ่าให้กับสถานทูตเชค 60 ยูโรรวมกับค่าบริการของศูนย์ VFS ประมาณ 600 บาท รวมทั้งหมดประมาณ 3,000 บาท โดยต้องจ่ายเป็นเรทเงินบาทไทยและจ่ายเงินสดเท่านั้น (ไม่รับบัตรเครดิต) 

 

4.ใบจองตั๋วเครื่องบินภาษาอังกฤษ ยังไม่จำเป็นต้องซื้อ เป็นแต่เพียงใบจองก็พอ หากวีซ่าผ่านแล้ว จึงต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วแสดงแก่สถานทูต ณ วันที่ไปรับวีซ่า

 

5.แบบฟอร์มกรอกคำร้องขอวีซ่า ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์ของสถานทูตต่างๆ ควรเช็คให้เป็นแบบล่าสุด กรอกด้วยภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้เรียบร้อย เด็กให้ผู้ใหญ่กรอกแทน และพ่อแม่เป็นผู้เซ็นต์แทนได้เลย  (สำหรับแบบฟอร์ม ขอวีซ่าสถานทูตเชค คลิกที่นี่ค่ะ)

 

6.รูปถ่ายขนาด 3.5 c.m. x  4.5 c.m. จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่น) พื้นหลังสีขาวเท่านั้น รูปใบแรก ติดที่แบบฟอร์มขอวีซ่า รูปใบที่สอง ใช้คลิปแนบไปกับแบบฟอร์มสมัครวีซ่า ด้านหลังรูป เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขพาสปอร์ต (เป็นภาษาอังกฤษ)

 

7.พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันเล่มจริงที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่กำหนดออกจากประเทศปลายทางหรือวันสุดท้ายที่บินกลับไทย)   หากมีเล่มเก่า ควรเอาไปด้วย และให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน 2 ใบและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง, หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นมาแล้วในรอบ 3 ปี ให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้อง ยืิ่นประกอบด้วย

 

8.บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นเด็กเล็กยังเซ็นชื่อตัวเองยังไม่ได้ ให้บิดากับมารดาทั้ง 2 คนเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแทนบุตร  / กรณีเด็กต่ำกว่า 6  ปี ใช้สูติบัตรหรือบัตรประชาชน / วันไปยื่น เด็กไม่ต้องไป พ่อแม่สามารถกรอกและเซ็นต์แบบฟอร์ม รวมทั้งขอวีซ่าแทนได้เลย (สำเนาบัตรบัตรประชาชน ไม่ต้องแปล) 

 

9.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นเด็กเล็กยังเซ็นชื่อตัวเองยังไม่ได้ ให้บิดากับมารดาทั้ง 2 คนเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแทนบุตร  (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องแปลทะเบียนบ้าน แต่ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 20 ปี ไม่ต้องแปลทะเบียนบ้าน) 

 

10.สำเนาสูติบัตรสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นเด็กเล็กยังเซ็นชื่อตัวเองยังไม่ได้ ให้บิดากับมารดาทั้ง 2 คนเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแทนบุตร เนื่องจากให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้สปอนเซอร์ จะต้องทำการแปลสูติบัตร เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์กับบิดามารดา (ในวันยื่นวีซ่า จะต้องถือสูติบัตรตัวจริงไปด้วย) เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

11.สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล, สูติบัตรสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  (ถ้ามี) เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

12.หลักฐานการเงิน ใช้บัญชีส่วนตัวประเภทออมทรัพย์เท่านั้น ไม่สามารถใช้บัญชีบริษัท, บัญชีเงินฝากประจำ หรือกระแสรายวัน โดยจะต้องใช้ทั้ง  2 อย่าง คือ 1. หนังสือรับรองบัญชีภาษาอังกฤษเพื่อแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี ออกโดยธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวันทำวีซ่า 2. สเตดเม้นท์ธนาคารภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคาร (ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ) ออกโดยธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวันทำวีซ่า มีวงเงินเพียงพอสำหรับเดินทางท่องเที่ยวในทริปนั้นๆ เช่น 50,000 - 300,000 บาท/ท่าน แล้วแต่ทริปที่เดินทางมากหรือน้อยวัน (ในวันทำวีซ่า ให้ถือสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงที่อัพเดตยอดเงินคงเหลือล่าสุดติดมาด้วย เผื่อเจ้าหน้าที่ขอดู) 

 

13.กรณีมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ครอบครัว / บุตร / คู่สมรส: ให้เจ้าของบัญชีหลัก ที่เป็นสปอนเซอร์ พิมพ์หนังสือรับรองเป็นผู้ sponsor เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองว่าจะเป็นผู้สปอร์นเซอร์การเดินทาง ระบุความสัมพันธ์ และแนบสำเนาหลักฐานการเงิน 2 อย่างของผู้สปอนเซอร์ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ผู้เป็นสปอนเซอร์ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สถานทูต) - - อย่าลืมแนบสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่สปอนเซอร์ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมกับแนบเอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ เช่น ใบสมรส หรือทะเบียนบ้าน - - กรณีสมรส แต่ไม่ได้จดทะเบียน ให้ยื่นสูติบัตรลูก หรือให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และเซ็นต์ชื่อในหนังสือทั้งสองท่าน (จดหมายตัวอย่างสปอนเซอร์ คลิกที่นี่ค่ะ)

 

14.หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง ระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ตำแหน่ง วันเริ่มต้นทำงาน วันลา (เพื่อแสดงว่าเราจะกลับมาทำงานตามเดิม) และประทับตราบริษัท ไม่ต้องรับรองคำแปลที่สถานกงสุล (เอกสารออกโดยบริษัทไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันทำวีซ่า)

 

15.กรณีเจ้าของกิจการแนบใบจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท (หนังสือรับรองบริษัท ใช้ฉบับจริงเท่านั้น  ใช้เฉพาะหน้าแรกที่มีชื่อกรรมการบริษัท เอกสารพึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันทำวีซ่า (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  

 

16.กรณีเกษียณอายุ แสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ พร้อมสำเนา และเซ็นต์รับรองถูกต้อง

 

17.กรณีข้าราชการ แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนา และเซ็นต์รับรองถูกต้อง

 

18.กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาภาษาอังกฤษฉบับจริง  เอกสารออกโดยสถาบันการศึกษาไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันทำวีซ่า (แม้จะเป็นเด็กเล็ก เรียนแค่ชั้นเนิสเซอร์รี่หรือชั้นอนุบาล ก็ต้องใช้ใบรับรองการเรียนจากโรงเรียน)

 

19.กรณีประกอบอาชีพอิสระ ให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อชี้แจงที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ทะเบียนหุ้น /รูปถ่ายร้านค้า 

 

20.กรณีเป็นแม่บ้าน ไม่มีที่มาของรายได้ ให้ใช้สำเนาหลักฐานการเงินของสามียื่นแทนหลักฐานการเงินของตัวเอง พร้อมแนบจดหมาย sponspr ภาษาอังกฤษจากสามีที่แจ้งจะรับรองค่าใช้จ่ายภรรยา พร้อมแนบสำเนาหน้าพาสปอร์ตของสามี และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) หรือหากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ยื่นสูติบัตรของลูกหรือทะเบียนบ้านของลูกแทน เพราะจะมีชื่อบิดากับมารดาในเอกสารของลูก (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) / ผู้สปอนเซอร์อย่าลืมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกใบ 

 

21.กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางกับบิดากับมารดาทั้ง 2 คน จะต้องให้บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยออกหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ออกนอกราชอาณาจักร โดยเอกสารนี้จะต้องระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครองที่เป็นผู้พาผู้เยาว์ออกนอกราชอาณาจักร (เอกสารนี้จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) /กรณีผู้เยาว์เดินทางออกนอกประเทศกับญาติ ซึ่งไม่มีทั้งบิดา-มารดาเดินทางไปด้วย ในเอกสารหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ออกนอกราชอาณาจักรจะต้องมีชื่อบิดากับมารดาทั้ง 2 คนลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ออกนอกประเทศ ซึ่งจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ที่พาผู้เยาว์ออกนอกประเทศ  และระบุความสัมพันธ์กับผู้เยาว์ว่าบุคคลนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้เยาว์ และแนบสำเนาหน้าบัตรประชาชนของบิดา-มารดา ไปพร้อมกับเอกสารยินยอมนี้ อย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถขอเอกสารนี้ได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่ หากอยู่ต่างจังหวัดให้ขอที่เทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านของผู้เยาว์)  

 

วิธีรับเล่มพาสปอร์ตแทน หลังจากวีซ่าออกแล้ว

- ใบมอบฉันทะกรณีให้ผู้อื่นไปรับแทน / เขียนเป็นภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ค่ะ

- สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบ และผู้รับมอบ เซ็นต์สำเนารับรองเอกสารให้ถูกต้อง / วันไปรับ เจ้าหน้าที่อาจขอดูบัตรประชาชนจริงของผู้รับ ให้เตรียมไปด้วย

- ใบเสร็จรับเงินจากสถานทูตที่ได้รับตอนยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นหลักฐานวันมารับเล่มวีซ่า

- ทุกท่าน ต้องทำแยกคนละ 1 ชุด ห้ามรวมกัน

 

 

สนใจบริการขอวีซ่าเชงเก้น 

โปรดติดต่อ 

อำภา บัวขาว (วา)  

Marketing & Promotion Manager : See You Again Co.,Ltd. (Thailand)

5/46, Moo 2, Bang Muang, Bangyai, Nontaburi, Thailand 11140

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mobile phone : +66 (0) 63 915 5199 

LINE ID : seeyouagainthailand

www.europe4thai.com 

 

ค่าบริการทำวีซ่า

วีซ่าเชงเก้น ค่าธรรมเนียมคนละ 60 ยูโรค่ะ (สำหรับสถานทูต) 

+ ค่าบริการของตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า VFS ประมาณ 600 บาท รวมทั้งหมดประมาณ 3,000 บาท

ลูกค้าโปรดจ่ายโดยตรงในวันทำวีซ่า 

(จ่ายเงินสด เรทเงินบาทไทย ไม่รับบัตรเครดิต) 

 

 

ค่าบริการของเรา 

ให้บริการทำวีซ่าเชงเก้น/และวีซ่าท่องเที่ยวประเทศต่างๆ 

วีซ่าท่องเที่ยว จำนวน 1-4 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ต่อท่าน

วีซ่าท่องเที่ยว จำนวน 5-6 ท่าน ราคา 2,000 บาท/ต่อท่าน

วีซ่าท่องเที่ยว จำนวน 7 ท่านขึ้นไป ราคา 1,600 บาท/ต่อท่าน

หมายเหตุ : เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ราคา 4,000 บาท/ต่อท่าน

 

-ราคาค่าบริการของนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมขอวีซ่าของสถานทูตและของตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า ลูกค้าสามารถจ่ายเองโดยตรงในวันยื่นวีซ่า แต่มีบางประเทศที่จะลูกค้าต้องทำการชำระล่วงหน้ากับเราเนื่องจากระบบการสมัครวีซ่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางออนไลน์ โดยทางเราจึงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้พร้อมกับค่าบริการของเรา

 

-ราคาค่าบริการของเรานี้ยังไม่รวมค่าแปลเอกสาร หากลูกค้าต้องการให้ทางเราดำเนินการแปล ค่าบริการแปลหน้าละ 300 บาท โดยทางเราจึงจะเรียกเก็บค่าแปลเพิ่มเติมหลังจากได้รับเอกสารในการยื่นขอวีซ่าจากลูกค้าหรือเรียกเก็บก่อนถึงกำหนดวันทำวีซ่า

 

-ราคาค่าบริการของเรานี้ยังไม่รวมการออกใบจองโรงแรม/ การออกใบจองตั๋วเครื่องบิน (สำหรับค่าบริการออกใบจองโรงแรมและใบจองตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเพิ่มเติม) 

 

-ราคาค่าบริการของเรานี้ยังไม่รวมประกันการเดินทางของแต่ละท่าน ซึ่งเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครวีซ่า

 

- หากลูกค้าต้องการให้สถานทูตหรือตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่าจัดส่งพาสปอร์ตคืนหลังทำวีซ่าโดย EMS ส่งถึงท่าน ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้เอง

 

-สำหรับลูกค้าที่ทำวีซ่าท่องเที่ยว ตั้งแต่จำนวน 5 ท่านขึ้นไป เนื่องจากทางเราเสนอราคาทำวีซ่าเป็นกรุ๊ป ลูกค้าโปรดส่งเอกสารการสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์ EMS 

 

-โปรดทราบว่าการพิจารณาวีซ่าเป็นอำนาจของสถานทูตและด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการวีซ่าของเรา

-ให้ข้อมูลในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

-ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

-ตรวจเอกสารการสมัครวีซ่า

-กรอกใบสมัครวีซ่า/ ส่งเอกสารแปลภาษาอังกฤษ

-ดำเนินการพาลูกค้าไปทำวีซ่าในวันทำวีซ่า

-ไปรับพาสปอร์ตแทนลูกค้าหลังจากสถานทูตแจ้งให้ไปรับพาสปอร์ต

-ดำเนินการจัดส่งพาสปอร์ตคืนแก่ลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ โดย WWW.NETNAPA.NET

Text by อำภา บัวบาว