Netnapa.net

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป โดยคนไทยในเชค

 

 

 

 

เอกสารที่ท่านต้องเตรียมเอง

 

1.ขอคิววีซ่าด้วยตัวท่านเอง : ควรรีบดำเนินการเรื่องจอคิววีซ่าแต่เนิ่นๆ หรือให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะช่วงเทศกาล จะแน่นมาก /สามารถสมัครวีซ่าเชคได้ 2 ช่องทาง คือ 1. จองคิวที่เว็บไซต์ของสถานทูตเชคและยื่นวีซ่าที่สถานทูตเชค  2. ขอคิววีซ่าและยื่นวีซ่าผ่านตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า VFS CZECH REPUBLIC 

 

2.ทำประกันการเดินทางรายบุคคลแบบ worldwide ให้ซื้อจำนวนวันครอบคลุมตั้งแต่วันที่บินออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่บินกลับถึงประเทศไทย  ให้ซื้อแบบมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างแดนจำนวน 2 ล้านบาท

 

ประกันการเดินทาง

(บอกว่า ทริปของ see you again หริ่นค่ะ)

Rattaporn CHANGPETCHPOL (Pookie)

AXA Insurance Thailand Direct & Alternative

23 rd Fl., Lumpini Tower 1168/67 Rama IV Rd. Sathorn - Bangkok, Thailand

Tel .: +66 2 118 8000 ext 8234.

Fax +66 2 679 8278

Mobile: +66 81 926 4010 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า หากยื่นที่สถานทูตเชคโดยตรง ท่านละ 60 ยูโร แต่ต้องเตรียมเป็นเงินบาท ควรเตรียมพอดี อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ยื่นขอวีซ่า / หากท่านยื่นวีซ่าผ่านตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า VFS จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมขอวีซ่าให้กับสถานทูตเชค 60 ยูโรรวมกับค่าบริการของศูนย์ VFS ประมาณ 600 บาท รวมทั้งหมดประมาณ 3,000 บาท โดยต้องจ่ายเป็นเรทเงินบาทไทยและจ่ายเงินสดเท่านั้น (ไม่รับบัตรเครดิต

 

4.ใบจองตั๋วเครื่องบินภาษาอังกฤษ ยังไม่จำเป็นต้องซื้อ เป็นแต่เพียงใบจองก็พอ หากวีซ่าผ่านแล้ว จึงต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วแสดงแก่สถานทูต วันที่ไปรับวีซ่า

 

5.แบบฟอร์มกรอกคำร้องขอวีซ่า ดาวน์โหลดได้ที่เวบไซต์ของสถานทูตต่างๆ ควรเช็คให้เป็นแบบล่าสุด กรอกด้วยภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้เรียบร้อย เด็กให้ผู้ใหญ่กรอกแทน และพ่อแม่เป็นผู้เซ็นต์แทนได้เลย  (สำหรับแบบฟอร์ม ขอวีซ่าสถานทูตเชค คลิกที่นี่ค่ะ)

 

6.รูปถ่ายขนาด 3.5 c.m. x  4.5 c.m. จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่น) พื้นหลังสีขาวเท่านั้น รูปใบแรก ติดที่แบบฟอร์มขอวีซ่า รูปใบที่สอง ใช้คลิปแนบไปกับแบบฟอร์มสมัครวีซ่า ด้านหลังรูป เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขพาสปอร์ต (เป็นภาษาอังกฤษ)

 

7.พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันเล่มจริงที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่กำหนดออกจากประเทศปลายทางหรือวันสุดท้ายที่บินกลับไทย)   หากมีเล่มเก่า ควรเอาไปด้วย และให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน 2 ใบและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง, หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นมาแล้วในรอบ 3 ปี ให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นประกอบด้วย

 

8.บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นเด็กเล็กยังเซ็นชื่อตัวเองยังไม่ได้ ให้บิดากับมารดาทั้ง 2 คนเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแทนบุตร  / กรณีเด็กต่ำกว่า 6  ปี ใช้สูติบัตรหรือบัตรประชาชน / วันไปยื่น เด็กไม่ต้องไป พ่อแม่สามารถกรอกและเซ็นต์แบบฟอร์ม รวมทั้งขอวีซ่าแทนได้เลย (สำเนาบัตรบัตรประชาชน ไม่ต้องแปล

 

9.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นเด็กเล็กยังเซ็นชื่อตัวเองยังไม่ได้ ให้บิดากับมารดาทั้ง 2 คนเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแทนบุตร  (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องแปลทะเบียนบ้าน แต่ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 20 ปี ไม่ต้องแปลทะเบียนบ้าน

 

10.สำเนาสูติบัตรสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นเด็กเล็กยังเซ็นชื่อตัวเองยังไม่ได้ ให้บิดากับมารดาทั้ง 2 คนเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแทนบุตร เนื่องจากให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้สปอนเซอร์ จะต้องทำการแปลสูติบัตร เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์กับบิดามารดา (ในวันยื่นวีซ่า จะต้องถือสูติบัตรตัวจริงไปด้วย) เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 

11.สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล, สูติบัตรสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  (ถ้ามี) เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 

12.หลักฐานการเงิน ใช้บัญชีส่วนตัวประเภทออมทรัพย์เท่านั้น ไม่สามารถใช้บัญชีบริษัท, บัญชีเงินฝากประจำ หรือกระแสรายวัน โดยจะต้องใช้ทั้ง  2 อย่าง คือ 1. หนังสือรับรองบัญชีภาษาอังกฤษเพื่อแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี ออกโดยธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวันทำวีซ่า 2. สเตดเม้นท์ธนาคารภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคาร (ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ) ออกโดยธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวันทำวีซ่า มีวงเงินเพียงพอสำหรับเดินทางท่องเที่ยวในทริปนั้นๆ เช่น 50,000 - 300,000 บาท/ท่าน แล้วแต่ทริปที่เดินทางมากหรือน้อยวัน (ในวันทำวีซ่า ให้ถือสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงที่อัพเดตยอดเงินคงเหลือล่าสุดติดมาด้วย เผื่อเจ้าหน้าที่ขอดู

 

13.กรณีมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ครอบครัว / บุตร / คู่สมรส: ให้เจ้าของบัญชีหลัก ที่เป็นสปอนเซอร์ พิมพ์หนังสือรับรองเป็นผู้ sponsor เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองว่าจะเป็นผู้สปอร์นเซอร์การเดินทาง ระบุความสัมพันธ์ และแนบสำเนาหลักฐานการเงิน 2 อย่างของผู้สปอนเซอร์ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (ผู้เป็นสปอนเซอร์ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สถานทูต) - - อย่าลืมแนบสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่สปอนเซอร์ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมกับแนบเอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ เช่น ใบสมรส หรือทะเบียนบ้าน - - กรณีสมรส แต่ไม่ได้จดทะเบียน ให้ยื่นสูติบัตรลูก หรือให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และเซ็นต์ชื่อในหนังสือทั้งสองท่าน (จดหมายตัวอย่างสปอนเซอร์ คลิกที่นี่ค่ะ)

 

14.หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง ระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ตำแหน่ง วันเริ่มต้นทำงาน วันลา (เพื่อแสดงว่าเราจะกลับมาทำงานตามเดิม) และประทับตราบริษัท ไม่ต้องรับรองคำแปลที่สถานกงสุล (เอกสารออกโดยบริษัทไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันทำวีซ่า)

 

15.กรณีเจ้าของกิจการแนบใบจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท (หนังสือรับรองบริษัท ใช้ฉบับจริงเท่านั้น  ใช้เฉพาะหน้าแรกที่มีชื่อกรรมการบริษัท เอกสารพึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันทำวีซ่า (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  

 

16.กรณีเกษียณอายุ แสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ พร้อมสำเนา และเซ็นต์รับรองถูกต้อง

 

17.กรณีข้าราชการ แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนา และเซ็นต์รับรองถูกต้อง

 

18.กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาภาษาอังกฤษฉบับจริง  เอกสารออกโดยสถาบันการศึกษาไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันทำวีซ่า (แม้จะเป็นเด็กเล็ก เรียนแค่ชั้นเนิสเซอร์รี่หรือชั้นอนุบาล ก็ต้องใช้ใบรับรองการเรียนจากโรงเรียน)

 

19.กรณีประกอบอาชีพอิสระ ให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อชี้แจงที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ทะเบียนหุ้น /รูปถ่ายร้านค้า

 

20.กรณีเป็นแม่บ้าน ไม่มีที่มาของรายได้ ให้ใช้สำเนาหลักฐานการเงินของสามียื่นแทนหลักฐานการเงินของตัวเอง พร้อมแนบจดหมาย sponspr ภาษาอังกฤษจากสามีที่แจ้งจะรับรองค่าใช้จ่ายภรรยา พร้อมแนบสำเนาหน้าพาสปอร์ตของสามี และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) หรือหากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ยื่นสูติบัตรของลูกหรือทะเบียนบ้านของลูกแทน เพราะจะมีชื่อบิดากับมารดาในเอกสารของลูก (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) / ผู้สปอนเซอร์อย่าลืมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกใบ

 

21.กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางกับบิดากับมารดาทั้ง 2 คน จะต้องให้บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยออกหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ออกนอกราชอาณาจักร โดยเอกสารนี้จะต้องระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครองที่เป็นผู้พาผู้เยาว์ออกนอกราชอาณาจักร (เอกสารนี้จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) /กรณีผู้เยาว์เดินทางออกนอกประเทศกับญาติ ซึ่งไม่มีทั้งบิดา-มารดาเดินทางไปด้วย ในเอกสารหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ออกนอกราชอาณาจักรจะต้องมีชื่อบิดากับมารดาทั้ง 2 คนลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ออกนอกประเทศ ซึ่งจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ที่พาผู้เยาว์ออกนอกประเทศ  และระบุความสัมพันธ์กับผู้เยาว์ว่าบุคคลนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้เยาว์ และแนบสำเนาหน้าบัตรประชาชนของบิดา-มารดา ไปพร้อมกับเอกสารยินยอมนี้ อย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถขอเอกสารนี้ได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่ หากอยู่ต่างจังหวัดให้ขอที่เทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านของผู้เยาว์)

 

วิธีรับเล่มพาสปอร์ตแทน

- ใบมอบฉันทะกรณีให้ผู้อื่นไปรับแทน / เขียนเป็นภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ค่ะ

- สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบ และผู้รับมอบ เซ็นต์สำเนารับรองเอกสารให้ถูกต้อง / วันไปรับ เจ้าหน้าที่อาจขอดูบัตรประชาชนจริงของผู้รับ ให้เตรียมไปด้วย

- ใบเสร็จรับเงินจากสถานทูตที่ได้รับตอนยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นหลักฐานวันมารับเล่มวีซ่า

- ทุกท่าน ต้องทำแยกคนละ 1 ชุด ห้ามรวมกัน

 

สนใจบริการขอวีซ่าเชงเก้น

 

โปรดติดต่ออำภา แก้วแสงธรรม (วา)  

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mobile phone : +66 (0) 63 915 5199 

LINE ID : seeyouagainthailand

www.europe4thai.com 

 

ค่าบริการ

 visa

 

ขั้นตอนการให้บริการ

- ให้ข้อมูลในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

- ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

- ตรวจเอกสารการสมัครวีซ่า

- กรอกใบสมัครวีซ่า/ ส่งเอกสารแปลภาษาอังกฤษ

- ดำเนินการพาลูกค้าไปทำวีซ่าในวันทำวีซ่า

- ไปรับพาสปอร์ตแทนลูกค้าหลังจากสถานทูตแจ้งให้ไปรับพาสปอร์ต

- ดำเนินการจัดส่งพาสปอร์ตคืนแก่ลูกค้า

 

สงวนลิขสิทธิ โดย WWW.NETNAPA.NET Text by อำภา บัวบาว